• Alt-tekst

De ambitie

Curaçao is sinds 2010 een zelfstandig land binnen ons Koninkrijk. Door samenvoeging van de bestuurslagen van de Antillen en het Eilandgebied ontstond een omvangrijke overheid. In het programma van de huidige regering is een duurzame gezonde financiële positie van het land een belangrijk speerpunt. Doelstelling is om de komende jaren met minder ambtenaren de kwaliteit van de publieke dienstverlening te verbeteren. Om die ambitie het realiseren wordt ingezet op centrale huisvesting, investering in ICT, integraal werken en de ontwikkeling van management en medewerkers.

De rol van YNNO

In twee werksessies met de voltallige ambtelijke top is een gezamenlijke visie op de  manier van werken in een nog te realiseren centrale huisvesting geformuleerd. Daarnaast heeft YNNO op basis van die visie een bijdrage geleverd aan het het opstellen van het schetsontwerp voor de toekomstige overheidsorganisatie. De managementteams van de negen Ministeries zijn begeleid bij het vaststellen van een meerjarige formatieplanning. En samen met lokale experts op het gebied van huisvesting, ICT en organisatieontwikkeling is de samenhang tussen deze change drivers geconcretiseerd.

Het resultaat

Het land Curaçao heeft een realistisch en logisch samenhangend streefbeeld hoe het overheidsapparaat er over enkele jaren uit zou kunnen zien. Dat streefbeeld is richtinggevend bij het opstellen  van het programma van eisen voor de centrale huisvesting, de meerjarenplanning voor ICT-investeringen en voor het formuleren van het strategisch HR-beleid. Bestuurders, ambtelijke top en hun adviseurs staat scherper voor ogen hoe ze de juiste condities kunnen creëren om met minder ambtenaren meer te kunnen betekenen voor het land Curaçao.