De rol van YNNO is vooral om deze behoeften te faciliteren en deze om te zetten in voor uw organisatie passende oplossingen voor de werkomgeving. Het is een samenwerking tussen u en de experts van YNNO waardoor het succes gecreëerd wordt. Een gezamenlijk proces dat begint met de mensen waarvoor we ontwerpen en eindigt met een innovatieve oplossing gericht op huidige en toekomstige manieren van werken.

 

Gebaseerd op onze jarenlange ervaring met grootschalige innovatie projecten, hebben we inmiddels een duidelijke structuur gevonden om het project succesvol te implementeren. Deze structuur is gebaseerd op vijf opeenvolgende fases. YNNO helpt u bij het ontdekken, definiëren, ontwerpen, implementeren en gebruiken van uw nieuwe werkomgeving.

Ontdekken

Een geslaagd project start met een goede visie. Tijdens de ontdekkingsfase onderzoeken we de mogelijkheden voor een nieuwe manier van werken in alle facetten.

Het werk wordt bijvoorbeeld door middel van observaties, interviews en vragenlijsten geanalyseerd en de behoeften van de organisatie worden in kaart gebracht. Ook brengen we de mogelijkheden en beperkingen van de huidige situatie in beeld, zowel qua gebouw en ICT-infrastructuur als qua organisatieontwerp en vitaliteit van de organisatie.

Direct gekoppeld aan de strategie worden leidende principes vastgelegd die vervolgens worden vertaald in uitgangspunten voor het project. We sluiten de ontdekkingsfase af met een concrete projectaanpak, inclusief een aanpak voor de communicatie en het verandermanagement. De bemensing van het project is onderdeel van de projectaanpak, waarbij altijd een optimale mix wordt gezocht tussen interne en externe capaciteit.

Definiëren

Tijdens de definitiefase wordt de scope van het project concreet doordat de visie en strategie betekenis krijgen en worden uitgewerkt in concrete oplossingsrichtingen op het gebied van digitaal werken, het gebouw en de werkomgeving en gedrag en verandering.

De organisatie en het werk worden gedetailleerd in kaart gebracht. De kosten en de potentiele opbrengsten worden inzichtelijk gemaakt, net als de gedetailleerde planning. De beoogde prestatieverbetering die de organisatie met dit project voor ogen heeft wordt vastgelegd.

De fase wordt afgesloten met een go/no go besluit voor de ontwerp- en implementatiefase.

Ontwerpen

Nadat de strategie en de uitgangspunten zijn vastgesteld, worden uw ideeën uitgewerkt in oplossingsrichtingen voor de digitale werkomgeving, het gebouw & de werkomgeving, duurzame inzetbaarheid & vitaliteit en gedrag en verandering.

De rol van YNNO is dat wij sturing geven aan het ontwerpproces en het concept hierin van A tot Z bewaken en toetsen aan de uitgangspunten. Deze oplossingsrichtingen worden zoveel mogelijk gevisualiseerd, dit is in onze optiek cruciaal om draagvlak en enthousiasme te genereren voor de beoogde manier van werken.

Implementeren

YNNO ondersteunt u bij het realiseren van de nieuwe fysieke, virtuele, mentale en sociale werkomgeving.

Als de projectkaders zijn vastgesteld en de plannen zijn uitgewerkt, begeleiden wij de uitvoering van het project en wordt de implementatie tot in detail verzorgd. Het begeleiden van de organisatie om te werken in de nieuwe omgeving is net zo belangrijk als de technische realisatie.

Gebruiken

Na de oplevering van de nieuwe werkomgeving begint de nieuwe manier van werken pas echt en is het van belang er voor te zorgen dat de organisatie niet terugvalt in ‘oud gedrag’. Om dat te voorkomen, zorgen we ervoor dat management en medewerkers niet alleen worden voorbereid op hun nieuwe werkomgeving, maar we begeleiden ze ook na inhuizing.

Een goede inhoudelijke nazorg is van belang; na oplevering nagaan of alles naar behoren werkt en eventuele restpunten adequaat oplossen. Op basis van een goede evaluatie worden, waar nodig, verbeteringen aangebracht. YNNO stuurt op een duurzaam projectresultaat. Wij blijven betrokken totdat het succes van de nieuwe manier van werken is verankerd binnen de organisatie. De projectorganisatie wordt zodanig overgedragen aan de staande organisatie dat de nieuwe manier van werken de komende jaren stapsgewijs kan worden doorontwikkeld.