Realistisch en volledig bouwkostenmanagement voor uw hele project
Om ervoor te zorgen dat een project geheel binnen budget wordt uitgevoerd, kunnen wij voor u het volledige bouwkostenmanagement op ons nemen. Van elke discipline en in elke fase.

Bouwkostenmanagement is meer dan alleen bouwkosten

Bij YNNO kijken we altijd naar het totale plaatje. Qua inhoud, planning én kosten. Bouwkostenmanagement heeft niet alleen betrekking op de bouwkosten voor uw huisvesting, maar ook op kosten voor Digitaal Werken en Gedrag & Verandering. Denk aan de middelen die nodig zijn voor begeleiding en training in het kader van nieuwe manieren van werken. Of kosten voor de aanschaf van de hard- en software voor nieuwe digitale middelen, de installatie daarvan en de begeleiding om met alle nieuwe tools te kunnen werken.

Bij bouwkostenmanagement kijken wij naar totale investeringskosten

De totale investeringskosten ramen wij in de eerste fase van een project, de verkenningsfase. De raming wordt gemaakt op basis van NL/SfB, NEN 2699 en STABU methodiek en alle tot dan beschikbare gegevens. In de definitiefase, de fase waarin we ook het Programma van Eisen opstellen, actualiseren we de raming voor bouwkostenmanagement op basis van de nieuwe inzichten. Vanaf de ontwerpfase worden de kosten vaak getoetst en bijgesteld door een (al dan niet externe) kostendeskundige op basis van het ontwerp dat steeds gedetailleerder wordt uitgewerkt.

Altijd binnen kaders

Deze werkwijze vergroot het slagen van een project binnen de ambities en financiële mogelijkheden van een organisatie. Zonder budgettaire verrassingen achteraf. Als een budget is vastgesteld, zien wij tijdens het ontwerptraject erop toe dat de uitwerking blijft passen binnen de gestelde doelstellingen. Want een wijziging in het ontwerp kan vergaande consequenties hebben voor het budget. Dat vergt creativiteit, goede sturing op het proces en het kunnen maken van de juiste afwegingen, alles om binnen de kaders te blijven.

Realistisch en volledig

Doordat wij putten uit jarenlange ervaring, rekening houden met marktontwikkelingen en een rekenmethodiek hanteren die voldoet aan gestelde normen, weten we dat we volledig zijn in ons bouwkostenmanagement. In ons bouwkostenadvies doen we zo realistisch mogelijke aannames en toetsen de aanbiedingen van uitvoerende partijen aan het budget, de business case én het gewenste resultaat. Alles binnen het vooraf gestelde financiële kader.

Bouwkostenmanagement door Total Cost of Ownership

Deze manier van bouwkostenmanagement maken wij nog meer solide door bij de totale investeringskosten het principe van Total Cost of Ownership te volgen. We kijken niet alleen naar de investeringskosten maar ook naar de totale eigendomskosten. Zo kunnen hogere investeringskosten leiden tot lagere exploitatielasten, en zijn over de gehele periode de kosten lager (Total Cost of Ownership).


Alle expertises