Samen met sleutelfiguren uit het primaire proces vertalen we de ontwikkelingen in huisvesting, ICT en HR naar uw eigen unieke werkplekstrategie.

Deze werkplekstrategie is in lijn met de strategie en doelstellingen van uw organisatie, zodat de werkomgeving uw organisatie optimaal ondersteunt. Door middel van onder meer workshops en interviews krijgen wij inzicht in uw organisatie en bepalen we samen de beste strategie.

Gebouwanalyse

U wilt weten welke mogelijkheden de huidige fysieke werkomgeving biedt voor het toepassen van innovatieve huisvestingsconcepten, zowel kwalitatief, kwantitatief als financieel. Wij analyseren de randvoorwaarden van gebouw en infrastructuur.

Onder andere de aspecten openheid, transparantie, vindbaarheid, duurzaamheid, logistiek en hospitality worden onderzocht. Deze expertmatige analyse voeren wij uit middels het bestuderen van door u aan te leveren documenten, tekeningen, contracten en een ronde door het gebouw.

De gebouwanalyse is essentieel om de mogelijkheden en onmogelijkheden van uw huidige pand in kaart te brengen, om vervolgens concepten te kunnen ontwikkelen die hierbij aansluiten.

Gebouwvisie

Het succes van een nieuwe manier van werken valt of staat met een goed uitgewerkte visie op het gebouw.

De gebouwvisie is een visuele weergave die een aantal fundamentele ontwerpprincipes weergeeft en komt tot stand door de potentie van het gebouw en de installaties te analyseren (de gebouwanalyse) in relatie tot de algemene ambities van de organisatie. Oriëntatie, zichtlijnen, verbinding, routes, vindbaarheid zijn belangrijke aspecten. De gebouwvisie geeft richtlijnen voor het ontwerp van de werkomgeving.

Gebruikersgroepen en werkprofielen

Elke gebruiker van een (digitale) werkomgeving is uniek als het gaat om zijn of haar behoeften om goed en prettig te werken. One size misfits all.

Maar in de praktijk blijkt dat die behoeften – tot op zekere hoogte – logisch samenvallen met de rol die ze in de organisatie vervullen. Het definiëren van gebruikersgroepen staat centraal in onze aanpak van vernieuwing van (digitale) werkomgevingen.

Voor elke organisatie stellen we opnieuw vast welke parameters het meest relevant zijn om tot goed passende gebruikersgroepen te komen. Wij kennen alle standaardmodellen, en gebruiken ze ook. Maar vrijwel nooit 1-op-1. Activiteitenpatronen en mobiliteit zijn vaak relevant. Maar steeds vaker gaat het om een juiste mix van enerzijds de behoefte aan interactie en samenwerking en anderzijds de behoefte aan concentratie, een eigen identiteit en privacy.

Locatiekeuze

Als u op zoek bent naar een nieuwe locatie kunt u YNNO een sleutelrol geven in het vinden en beoordelen van potentiële nieuwe locaties. We inventariseren met u de gebouwbehoeften en maken het DNA van uw bedrijf eigen.

Met deze informatie, onze kennis van de techniek van gebouwen, de indelingsmogelijkheden en de markt in het algemeen staan wij u terzijde bij het zoeken van een pand, het onderhandelen met de gebouweigenaar en het sluiten van een huur- of koopcontract.

Wij bieden een grote toegevoegde waarde ten opzichte van makelaars en ontwikkelaars omdat wij volstrekt onafhankelijk zijn en geen enkel belang hebben bij het huren of aankopen van welke locatie dan ook.

Monitoring en evaluatie

De transitie naar een nieuwe manier van werken is in vrijwel alle gevallen een eenmalige, unieke opgave. De lessons learned  van een evaluatie achteraf  zijn daarmee vaak van beperkte waarde. Waar het op aankomt is tussentijdse monitoring middels workshops, observaties, metingen en/of surveys.

Het is zaak in alle fases van een transitie naar een nieuw manier van werken de vinger goed aan de pols te houden. En die monitoring stopt niet nadat een nieuwe fysieke of digitale werkomgeving is opgeleverd. In tegendeel. Juist daarna is het belangrijk medewerkers en managers te begeleiden bij het feitelijk gebruik.

Door die begeleiding wordt als vanzelf duidelijk op welke punten het realiseerde ontwerp alsnog aanpassing behoeft. Als een nieuwe manier van werken gefaseerd wordt uitgerold, is het juist wel zinvol na afronding van een fase lessons learned te formuleren.

Multizintuiglijke concepten

Mensen kunnen dezelfde ruimte op een hele verschillende manier beleven. Wat de een dynamisch vindt, ervaart een ander als onrustig.

De individuele beleving is een optelsom van zicht, gehoor, geur en tast. Hoe die optelsom uitpakt, verschilt van persoon tot persoon. Dat maakt het ontwerp van een werkomgeving die vrijwel iedereen als prettig en stimulerend ervaart tot een complexe puzzel. Onze multi-zintuigelijke ontwerp aanpak helpt die puzzel op te lossen.

In veel moderne, flexibel ingerichte kantooromgevingen valt nog een wereld te winnen als het gaat om de beleving van de ruimte. Opvallend vaak nog worden de meest voor de hand liggende fouten gemaakt. Zoals bijvoorbeeld de plaatsing van concentratieplekken tegenover de liften. Ook verkeerde zuinigheid komt veel voor. Onvoldoende budget voor akoestische voorzieningen bijvoorbeeld.

YNNO helpt u om deze valkuilen te voorkomen.

Quick scan het nieuwe werken

Als een nieuwe kantoorinrichting, nieuwe kantoorautomatisering of modernisering van het HR-beleid op de agenda staat, duikt als snel de term ‘Het Nieuwe Werken’ op.

Het Nieuwe Werken is een containerbegrip; je kunt er alle kanten mee op. En voordat je het weet, zijn de posities al weer ingenomen. Van ‘Dat gaat bij ons nooit werken’ tot ‘Dat is precies wat we moeten doen’. In een dergelijke situatie biedt een Quickscan HNW uitkomst.

In een korte periode krijgt u helder wat ‘een nieuwe manier van werken’ voor u kan betekenen en welke vorm het beste bij uw organisatie past. We kijken niet alleen naar de mogelijkheden wat betreft  kantoorinrichting en digitale werkomgeving, maar ook wat realistische doelen zijn voor de ontwikkeling van management en medewerkers.

Het resultaat van de Quickscan HNW is een Programma van Mogelijkheden.

Value Network Analysis

Om tot een passende nieuwe manier van werken te komen, is het zaak de huidige manier van werken te doorgronden. De Value Network Analysis (VNA) zetten we in als het nodig is de werkprocessen gedetailleerd in kaart te brengen.

De focus ligt daarbij op de patronen van samenwerking en kennisuitwisseling. Want steeds meer organisaties gaan er vanuit dat juist samenwerking en kennisuitwisseling over de grenzen van teams en afdelingen nodig is om voor klanten, opdrachtgevers en burgers ook op langere termijn relevant te blijven.

Het resultaat van de Value Network Analysis is een grafische weergave van de patronen van samenwerking en kennisuitwisseling en de waarde die daarmee wordt gecreëerd. De analyse wordt samen met de betrokkenen uitgevoerd. Zodoende ontstaat een gedeeld beeld. En een ideale ‘praatplaat’ die gebruikt kan worden bij de herdefinitie en het herontwerp van werkprocessen en de (digitale)werkomgeving.


Alle expertises